Rosení oken není vada okna

10.02.2016

VIZITKOU DOBRÉHO TĚSNĚNÍ, ALE NADMĚRNÉ VLHKOSTI JE ROSENÍ OKNA. NENÍ TO VŠAK ZDALEKA VADA OKNA.

ROSENÍ OKEN

VIZITKOU DOBRÉHO TĚSNĚNÍ, ALE NADMĚRNÉ VLHKOSTI JE ROSENÍ OKNA.

NENÍ TO VŠAK ZDALEKA VADA OKNA.

Zde se budeme věnovat rosení oken podrobněji, abychom předešli podávání neoprávněných reklamací.

Rosení uvnitř izolačního skla

Pokud dochází k rosení v meziprostoru (uvnitř) izolačního skla, jedná se o netěsnost, kdy do meziprostoru vnikla vlhkost, která následně kondenzuje na stěnách skel. Sklo je potřeba vyměnit.

Netěsnost může vzniknout:

chybou při výrobě nebo montáži (zákazník má v tomto případě nárok na bezplatnou výměnu v záruční době)
poškozením nezaviněným výrobcem ani dodavatelem

Rosení izolačního skla uvnitř místnosti.

Možná se už i vám stalo, že jste na zdech, podlaze nebo okenních parapetech našli loužičky vody. Zkondenzovala na okně a stekla dolů. Jde o typický jev moderních domácností na podzim a v zimě. Způsobuje to pak plísně, opadávání malby i omítek a jde o zdravotně závadné prostředí

Předně je důležité tento fyzikální jev vysvětlit. Pro příklad si můžeme pomoci lahví piva vytaženou z lednice. I ona se v pokojové teplotě orosí, dokud se neohřeje na teplotu okolí, kdy vlhkost zase vyprchá. Co se stalo? Vzdušná vlhkost zkondenzovala na povrchu skla chladné lahve z lednice.

K témuž jevu dochází i u oken pokud je venku zima. Sklo se zchladí a vlhkost obsažená ve vzduchu uvnitř bytu či domu, pak kondenzuje na chladném skle.

A nyní odborněji:

Obvodové konstrukce byly a jsou navrhovány, pochopitelně zvažujeme-li pouze tepelně vlhkostní požadavky, tak aby určeným způsobem zabraňovaly tepelným ztrátám a tím pomohly vytvořit podmínky pro zdravý a pohodlný pobyt osob. Tento požadavek se dále dělí na dvě důležité podskupiny a to maximální množství tepelné energie, které může konstrukce propustit, tzv. součinitel prostupu tepla U [W/(m2*K)] (dříve se používala obrácená hodnota U, tzv. tepelný odpor konstrukce R [(m2*K)/W]. A minimální vnitřní povrchovou teplotu, při které ještě nedochází, pro dané vlhkostní podmínky, ke kondenzaci vodních par. Jinými slovy, vnitřní povrchová teplota konstrukce musí být vyšší než je teplota rosného bodu pro aktuální koncentraci vodních par.

Rosný bod

Zjednodušeně lze říci, že rosný bod je taková kombinace teploty a relativní vlhkosti, pro kterou vodní pára obsažená ve vzduchu mění skupenství z plynného na kapalné. Zároveň platí, že pokud se zvýší relativní vlhkost vzduchu, může docházet ke kondenzaci vodní páry i beze změny teploty a naopak. z  toho vyplývá, že zejména v zimních měsících, kdy je vnitřní povrchová teplota potenciálně nejnižší a tedy bude hrozit největší nebezpečí kondenzace by byla pro bezproblémové fungování vhodná co nejnižší relativní vlhkost vnitřního vzduchu.

Pokud doma máme 21°C a vlhkost vzduchu 50%, je třeba, aby všechny předměty v místnosti měly minimální povrchovou teplotu 10,18°C. Pokud teplota jakéhokoliv předmětu (včetně okenní tabule) bude nižší než uvedená povrchová teplota 10,18°C vzniká kondenzát = rosení

NADMĚRNÁ VLHKOST NEZPŮSOBUJE JEN ROSENÍ, ALE TAKÉ VÝSKYT PLÍSNÍ.

        Vlhkost vnitřního vzduchu nadměrně zvyšuje například sprchování, vaření, sušení prádla nebo příliš květin a jejich zalévání. Proto je rozumné, pokud se vyskytnou problémy s kondenzací vodní páry na vnitřním povrchu konstrukcí, pokusit se účinně zamezit této nadměrné produkci vlhkosti, například krátkým, ale intenzivním větráním či přemístěním zdrojů vlhkosti mimo zasažené prostory na vhodnější místo. Také je možné použít některý z nabízených přístrojů na odvlhčování vzduchu. Zde je ale vždy nutno posoudit hygienické hledisko, kdy příliš suchý vzduch může působit dýchací obtíže a také hledisko ekonomické, kdy nám nákupem a provozem tohoto zařízení vzniknou další náklady, které nejsou mnohdy nezbytné. Vlhkost vzduchu je také lokálně zvyšována pokud je u vnitřního povrchu zabráněno pohybu vzduchu (přistaveným nábytkem), taková místa jsou vůbec nejnáchylnější ke kondenzaci, protože dochází k další kumulaci vlhkosti v  důsledku zabránění pohybu vzduchu. Toto nebezpečí platí zcela obecně pro každý nedostatečně odvětraný prostor.

        Pokud navíc není daný prostor plně zateplen a je umožněno byť jen omezené pronikání teplého vlhkého vzduchu z obývaného interiéru směrem do těchto míst, je riziko kondenzace velmi vysoké. Například se může jednat o prostory mezi nezateplenou šikmou střešní konstrukcí a zatepleným podhledem včetně , pokud je tato navíc nekvalitně provedená, celý problém je mnohem závažnější. Funkční odvětrání do exteriéru je potom pro takový prostor podmínkou pro bezproblémové fungování. Zvýšené riziko kondenzace platí také pro rohy venkovních stěn, či styk dvou obvodových stěn a střešní konstrukce, kde dochází k dvojrozměrnému, resp. třírozměrnému vedení tepla, které znamená zvětšené úniky tepelné energie a s tím spojené významné snížení vnitřní povrchové teploty.

         Zvláštní kapitolou je potom kondenzace na povrchu stavebních konstrukcí v místech, kde je v důsledku nesprávně navrhnutého či provedeného detailu vytvořen tzv. ,tepelný most který opět umožňuje zvýšené tepelné úniky a tím vytváří prostor pro případné poruchy. Mezi rizikové detaily patří zejména zateplení spodní stavby, zateplení parapetu a nadpraží oken, nezateplení pozednice či atiky, nesprávně provedené prostupy střešní konstrukcí a mnoho dalších.

JE NUTNÉ SE NAUČIT VĚTRAT

Především je nutno zajistit účinné větrání, což je v rozporu s úsporou tepla že? Ale ne tak úplně, protože vlhký a neokysličený vzduch hůře přenáší teplo z radiátorů. Nejefektivnější by asi byla rekuperace vzduchu, ale ne každý to má zrovna v rozpočtu. Mikroventilace je vhodná v teplejších měsících ale v topné sezóně je z hlediska tepelných úspor nejúčinnější rychlé a zásadní vyvětrání.

Typy větrání

Ventilace samovolná

Zejména ve starších budovách, domech se projevují konstrukční vady a stavební nedostatky. Jsou jimi například škvíry, pukliny, netěsnosti, zejména kolem a .
V nových budovách vzhledem k požadavkům na kvalitu práce a použitým materiálům se samovolná ventilace snižuje. Je to mimo jiné výsledkem snahy o co nejmenší úniky tepla.
Pokud teplý vzduch z interiéru zejména s vysokou vlhkostí pronikne do venkovního studeného prostředí, zkondenzuje. Tato kondenzovaná vlhkost často vede k výskytu plísní, vlhnutí stěn a následné pukliny vlivem mrazu a podobě. Nejhorší škody tato zkondenzovaná vlhkost napáchá v místech, které s ní nepočítají (pukliny uvnitř stěn, průsaky mezi rámem okna a zdí, …). Nejlépe je mít systémy pro větrání (větráčky v koupelně a kuchyni). Otevírat okna …


Větrání sklopnými okny a dveřmi

Časté otevírání oken a dveří je jednoznačně závislé na disciplíně majitele domu a jeho rodiny (případně nájemce budovy). Větrání, například pomocí sklopných oken zabezpečuje poměrně závažné změny v proudění vzduchu. Při takové větrání bychom měli brát v potaz velikost větraného prostoru a rychlost výměny vzduchu, zvýšené požadavky na vytápění a změnu vlhkosti vzduchu.


Občasné větrání

To znamená jednou za čas všechna okna otevřít na 7až 10 minut úplně dokořán. Za takou dobu se zhruba vymění všechen vzduch v místnosti. Teplo absorbované stěnami, předměty i "starým vzduchem" absorbuje čerstvý vzduch, takže tepelné ztráty nejsou vysoké. Při tomto typu větrání bychom měli brát v úvahu meteorologické vlivy a též roční období. Pokud můžete, vypněte topení na dobu, kdy intenzivně větráte.

Parametry kvalitních oken

Při výběru nových oken dáme přednost kvalitním okenním rámům a zasklení s vyšší tepelnou izolací. Dvojskla jsou ke kondenzaci náchylnější než trojskla, která mají výrazně vyšší vnitřní povrchovou teplotu.

Čím nižší je hodnota Uw (koeficient tepelného prostupu okna), Uf (koeficient tepelné prostupnosti rámem) a Ug (koeficient tepelné propustnosti prosklení), tím menší je riziko rosení oken. Totéž platí pro použité komponenty, jako jsou mj. distanční rámečky a meziskelní plyn.

Obecně lze doporučit okenní profily, které umožňují větší hloubku zasklení. Standardem je zapuštění skla kolem 15 mm, kvalitnější systémy počítají se zapuštěním skla do 20-25 mm.

Autor: Michaela Řimsová

Chci poslat nezávaznou poptávku
Rychlý kontakt
725 117 612
Podobné články